Algemene Voorwaarden

INDIEN U EEN EIGEN WEBSITE HEBT... MAG U GEEN ADVERTENTIE PLAATSEN ZONDER TOESTEMMING VAN ONS!  ZONDER TEGENBERICHT WORDT UW ADVERTENTIE VERWIJDERD!!!!

BELANGRIJK BERICHT!! KOOP GEEN SMARTPHONE VIA DEZE WEBSITE IN HET BUITENLAND!! DOE GEEN ZAKEN MET LENINGEN DIE U KUNT KRIJGEN..

U BENT GEWAARSCHUWD!! HET ZIJN ALLEMAAL OPLICHTERS EN WIJ DOEN ONS BEST OM ADVERTENTIES TE VERWIJDEREN.WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK...

DANK U! 

Let op beste adverteerders.

Indien u een eigen  website heeft,mag u op deze website geen eigen advertentie plaatsen. Zonder tegenbericht wordt uw advertentie verwijderd,Als zakelijke klant kunnen wij een banner voor u plaatsen,of

tegen een geringe vergoeding toestemming verlenen.

 

 

1. Deze sitevoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website ("Site"). Deze Site wordt geëxploiteerd door SRMarktplaats. De Site wordt onder de navolgende voorwaarden beschikbaar gesteld en deze voorwaarden zijn dan ook van toepassing op alle informatie en diensten die op of via deze Site wordt verstrekt en/of aangeboden.

2. SRMarktplaats is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

3. Voor zover deze voorwaarden afwijken van bepalingen uit enige overeenkomst tussen SRMarktplaats en de gebruiker van deze Site ("de bezoeker"), dan prevaleren te allen tijde de bepalingen uit de betreffende overeenkomst en aan deze voorwaarden kunnen dan geen rechten worden ontleend.

Inhoud en beschikbaarheid van de Site

4. De inhoud van deze Site is door SRMarktplaats met de meeste zorg samengesteld en bijgehouden. SRMarktplaats neemt alle maatregelen die in haar vermogen ligt voor de beveiliging en veiligheid van haar systemen en de Site. SRMarktplaats spant zich zoveel als mogelijk in om de beschikbaarheid van de Site te optimaliseren. SRMarktplaats verstrekt de bezoeker nadrukkelijk geen garanties terzake de beschikbaarheid, veiligheid en inhoud van de Site.

5. SRMarktplaats is te allen tijde gerechtigd de Site (voor onderhoud) buiten werking te stellen en verstrekt ter zake de beschikbaarheid geen enkele garantie.

Gebruik van de Site

6. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen doch niet beperkt tot merken, logo’s en andere tekens die op deze Site worden gebruikt, waardoor inbreuk kan worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten ingeval de Site ongeoorloofd wordt gebruikt, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SRMarktplaats. Deze toestemming is slechts niet vereist indien deze handelingen Bezoeker strikt voor eigen gebruik en niet-commerciële doeleinden worden verricht.

7. Het is niet toegestaan de Site te gebruiken op een wijze waardoor andere Bezoekers zouden kunnen worden gehinderd en/of anderszins het (goed) functioneren van de Site, de gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur wordt aangetast.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

8. Indien op de Site verwijzingen of hyperlinks voorkomen naar sites van derden, dan is SRMarktplaats op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze site(s).

9. SRMarktplaats aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie, advertenties en/of gegevens die op de Site te vinden zijn en/of wordt gepresenteerd. Iedere aansprakelijkheid van SRMarktplaats voor directe en indirecte schade van Bezoeker die ontstaat door het ontlenen van informatie uit advertenties en/of door overige gegevens die op de Site worden gepresenteerd, is dan ook uitgesloten.

10. SRMarktplaats is tevens niet aansprakelijk jegens Bezoeker in het geval de Site niet beschikbaar is en/of niet (goed) functioneert. Ingeval software en/of informatie van de Site wordt gedownload, is SRMarktplaats jegens Bezoeker nimmer aansprakelijkheid ingeval hierdoor schade ontstaat.

11. Bezoeker vrijwaart SRMarktplaats hierbij voor alle schade en aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Site door Bezoeker.

Aanvullende producten en diensten op of via de Website SRMarktplaats

Als de inhoud van een advertentie naar het oordeel van de beheerders ontoelaatbaar is, worden AL uw advertentie gelijk verwijderd. Als dit herhaaldelijk gebeurt, kunnen de beheerders besluiten uw account en uw IP-adres geblokkeerd.

 

Wij wensen u veel succes op SRMarktplaats.